MAHARASHTRA

Learn Marathi ~ A quick Guide

READ MORE HIDE
English Marathi
Hello Namaskaar
Welcome Swaagat (formal) / Yaa (informal)
How are you? Kasey aahat?
Fine Bara ahey (men) / Bari ahey(women)
Glad to meet you Tumhala bhetun aanand zhaala
What is your name? Aaple naav kaay?
I'm John Mee John
Come in Aat yaa
Sit down Basaa
Stop Thambaa
Go forward Pudhey Jaa
Go back Maagey Jaa
Go straight Saral Zaa
I want to get down here Mala ikdey utraiche ahey
Next stop Pudhcha stop